Jak wygląda współpraca?

 1. Chciał­bym dokład­nie poznać Two­je potrzeby: 
  • Jeśli potrze­bu­jesz tłu­ma­cze­nia pisem­ne­go, użyj for­mu­la­rza wyce­ny tłu­ma­cze­nia pisemnego: 
  • Jeśli potrze­bu­jesz tłu­ma­cze­nia ust­ne­go: wyślij mi maila na adres wbaczkowski@gmail.com zawie­ra­ją­ce­go klu­czo­we informacje: 
   1. miej­sce 
   2. ter­min 
   3. czas trwa­nia
   4. tema­ty­ka
  • W tre­ści wia­do­mo­ści zawrzyj wszyst­ko, co powi­nie­nem wiedzieć: 
   1. np. nie­stan­dar­do­wa trans­kryp­cja imie­nia i nazwiska,
   2. ter­mi­no­lo­gia, któ­ra była uży­wa­na we wcze­śniej­szych tłumaczeniach).

Im wię­cej infor­ma­cji mi prze­ka­żesz, tym lepiej.

  • Jeśli zle­ce­nie doty­czy tłu­ma­cze­nia przy­się­głe­go pisem­ne­go, nie zapo­mnij podać adre­su do wysył­ki papie­ro­wej wer­sji tłumaczenia.
 1. Pocze­kaj na odpo­wiedź: z regu­ły odpo­wia­dam w cią­gu 1,5 godzi­ny. W mailu będą zawar­te wszyst­kie istot­ne dane — m. in.: 
  • cena i ter­min realizacji.

Potwierdź zle­ce­nie, a ja przy­stą­pię do jego reali­za­cji. Pocze­kaj na tłu­ma­cze­nie — w mailu zwrot­nym dosta­niesz infor­ma­cję kie­dy to nastąpi.

Moż­li­wa jest płat­ność on-line (Dotpay), link do płat­no­ści znaj­dziesz w mailu.

FAQ

 • Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

  Tłu­ma­cze­nia przy­się­głe pisem­ne (pra­wi­dło­we okre­śle­nia to „tłu­ma­cze­nia poświad­czo­ne” lub „uwie­rzy­tel­nio­ne”) to szcze­gól­ny rodzaj tłu­ma­czeń, ure­gu­lo­wa­ny w “Usta­wie o zawo­dzie tłu­ma­cza przy­się­głe­go”. Mówiąc naj­pro­ściej, są to takie tłu­ma­cze­nia, któ­rych zgod­ność z tek­stem ory­gi­nal­nym zosta­ła poświad­czo­na przez kon­kret­ną, wymie­nio­ną z imie­nia i nazwi­ska oso­bę (tłu­ma­cza przysięgłego).

 • Jakie są elementy tłumaczenia przysięgłego pisemnego?

  W tłu­ma­cze­niu przy­się­głym na koń­cu tłu­ma­czo­ne­go tek­stu umiesz­cza się:

  • spe­cjal­ną for­mu­łę poświadczającą
  • odcisk pie­czę­ci tłu­ma­cza przysięgłego
  • wła­sno­ręcz­ny pod­pis tłumacza
 • Tłumacz przysięgły? Kto to jest?

  Tytuł tłu­ma­cza przy­się­głe­go uzy­sku­je się po zda­niu spe­cjal­ne­go egza­mi­nu w Mini­ster­stwie Spra­wie­dli­wo­ści. Nazwi­sko tłu­ma­cza zosta­je umiesz­czo­ne na ofi­cjal­nej liście w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nych, a Men­ni­ca Pań­stwo­wa przy­go­to­wu­je pie­częć urzę­do­wą tłu­ma­cza. Nie bez powo­du tłu­macz przy­się­gły jest zawo­dem zaufa­nia spo­łecz­ne­go — wpro­wa­dza on prze­cież do obie­gu praw­ne­go obco­ję­zycz­ne doku­men­ty, co jest funk­cją waż­ną z punk­tu widze­nia trans­gra­nicz­nej dzia­łal­no­ści państwa.

 • Jakie organy wymagają tłumaczeń przysięgłych ustnych?

  Nie­któ­re orga­ny pań­stwo­we wyma­ga­ją, by czyn­ność, w któ­rej bie­rze udział obco­kra­jo­wiec była prze­pro­wa­dza­na z udzia­łem tłu­ma­cza przy­się­głe­go. Obec­no­ści tłu­ma­cza przy­się­głe­go wyma­ga­ją co do zasady:

  • nota­riusz
  • sąd
  • poli­cja
  • pro­ku­ra­tu­ra
  • urząd sta­nu cywilnego.

  Pod­mio­ty pry­wat­ne rów­nież nie­kie­dy życzą sobie obec­no­ści tłu­ma­cza przy­się­głe­go, ponie­waż tytuł uzy­ska­ny po zda­niu egza­mi­nu pań­stwo­we­go jest gwa­ran­cją wyso­kich kompetencji.

 • Czy potrzebuję tłumaczenia przysięgłego (tj. uwierzytelnionego, poświadczonego) czy zwykłego?

  Jeśli urząd wyma­ga od Cie­bie przed­sta­wie­nia doku­men­tu obco­ję­zycz­ne­go wraz z tłu­ma­cze­niem, to naj­praw­do­po­dob­niej potrze­bu­jesz pisem­ne­go tłu­ma­cze­nia przy­się­głe­go. Naj­le­piej upew­nić się bez­po­śred­nio w miej­scu, któ­re będzie przyj­mo­wać doku­men­ty. War­to też spy­tać, czy urząd akcep­tu­je tłu­ma­cze­nia spo­rzą­dzo­ne na podstawie:

  • foto­ko­pii (ska­nu) lub
  • ory­gi­na­łu dokumentu

  W tym dru­gim przy­pad­ku będę Cię pro­sił o:

  • prze­sła­nie mi ory­gi­na­łu doku­men­tu pocz­tą, lub
  • oka­za­nie mi ory­gi­na­łu pod­czas odbio­ru tłumaczenia

  Tłu­ma­cze­nia ust­ne­go przy­się­głe­go będziesz potrze­bo­wał mię­dzy inny­mi u nota­riu­sza (np. jeśli zakła­dasz spół­kę z oby­wa­te­lem Chin), w sądzie i w Urzę­dzie Sta­nu Cywilnego.

 • Tłumacz przysięgły a prawnik

  War­to pod­kre­ślić, że tłu­macz przy­się­gły nie jest praw­ni­kiem. Nawet w przy­pad­ku, gdy posia­da on wykształ­ce­nie praw­ni­cze, to dzia­ła­jąc w cha­rak­te­rze tłu­ma­cza nie repre­zen­tu­je on inte­re­sów stro­ny i na mocy “Usta­wy o zawo­dzie tłu­ma­cza przy­się­głe­go” cią­ży na nim obo­wią­zek zacho­wa­nia bez­stron­no­ści. War­to też wspo­mnieć, że tłu­macz przy­się­gły nie udzie­la porad prawnych.

 • Jak wygląda wycena tłumaczenia dokumentów?

  Tłu­ma­cze nie bio­rą pod uwa­gę ile stron fizycz­nych ma doku­ment, liczą oni raczej ile zna­ków zawie­ra tekst źró­dło­wy. Ilość zna­ków w tek­ście dzie­li się przez okre­ślo­ną licz­bę zna­ków, uzy­sku­jąc w ten spo­sób licz­bę stron roz­li­cze­nio­wych. Wyni­ka to z fak­tu, że w zależ­no­ści od wiel­ko­ści czcion­ki i ukła­du gra­ficz­ne­go tek­stu, ilość stron fizycz­nych się zmie­nia. W tłu­ma­cze­niach przy­się­głych każ­dą roz­po­czę­tą stro­nę roz­li­cze­nio­wą liczy­my jako całą stronę.

  • dziel­nik w przy­pad­ku tłu­ma­czeń zwy­kłych to 1600 i 500 odpo­wied­nio dla języ­ków pol­skie­go i chińskiego.
  • przy­pad­ku tłu­ma­cze­nia przy­się­głe­go na pol­ski dziel­ni­ki wyno­si 1125, a tłu­ma­cze­nia przy­się­głe­go na chiń­ski — 375.

  Jeśli chcesz prze­tłu­ma­czyć tekst dostęp­ny w for­mie pli­ku MS Word, to możesz w pro­sty spo­sób samo­dziel­nie osza­co­wać, ile stron roz­li­cze­nio­wych zawie­ra — wystar­czy, że:

  •  zer­k­niesz na licz­nik zna­ków ze spa­cja­mi i
  •  doko­nasz dzielenia.

  W przy­pad­ku doku­men­tów pdf o skom­pli­ko­wa­nej struk­tu­rze naj­le­piej prze­słać doku­ment do mnie — przy uży­ciu opro­gra­mo­wa­nia OCR jestem w sta­nie odczy­tać zna­ki nawet z doku­men­tów niskiej jakości.

Scroll to Top