Tłumaczenia techniczne

To tłu­ma­cze­nia, w któ­rych wystę­pu­je słow­nic­two tech­nicz­ne w dużych ilo­ściach. Naj­czę­ściej mamy do czy­nie­nia z instruk­cja­mi obsłu­gi i paten­ta­mi. Tłu­ma­cze­nia tech­nicz­ne pisem­ne są bar­dzo cza­so­chłon­ne z powo­du koniecz­no­ści poszu­ki­wa­nia wła­ści­we­go tłu­ma­cze­nia ter­mi­no­lo­gii. Doty­czy to zwłasz­cza paten­tów na wyna­la­zek, któ­re muszą zawie­rać ele­ment inno­wa­cyj­ny, co bar­dzo czę­sto znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w nie­ist­nie­ją­cej jesz­cze w języ­ku wyni­ko­wym terminologii.

Tłu­ma­cze­nia tech­nicz­ne ust­ne to naj­czę­ściej mon­ta­że / roz­ru­chy i ser­wi­sy maszyn oraz audy­ty w zakła­dach pro­duk­cyj­nych. W takim rodza­ju tłu­ma­czeń klu­czo­we jest przy­go­to­wa­nie, stąd bar­dzo waż­nym ele­men­tem jest dostar­cze­nie tłu­ma­czo­wi odpo­wied­nich mate­ria­łów przed tłu­ma­cze­niem. Klu­czo­wa jest rów­nież pod­sta­wo­wa zna­jo­mość mecha­ni­ki, elek­try­ki oraz auto­ma­ty­ki — bez niej tłu­macz nie będzie w sta­nie zro­zu­mieć dzia­ła­nia maszy­ny, a co za tym idzie — będzie tłu­ma­czył poje­dyn­cze sło­wa a nie zna­cze­nia, któ­re chciał wyra­zić klient, co dra­stycz­nie obni­ża jakość tłumaczenia.

Przez kil­ka­na­ście lat karie­ry zdo­by­łem sze­ro­kie doświad­cze­nie w tłu­ma­cze­niach tech­nicz­nych. Tłu­ma­czy­łem licz­ne doku­men­ty tech­nicz­ne (m. in. instruk­cje obsłu­gi pras hydrau­licz­nych, zgrze­wa­rek; pro­ce­du­ry kon­tro­li jako­ści w zakła­dach pro­duk­cyj­nych, paten­ty i wzo­ry użyt­ko­we mecha­nicz­ne, paten­ty far­ma­ceu­tycz­ne). Bra­łem też udział w bar­dzo wie­lu tłu­ma­cze­niach tech­nicz­nych ust­nych: m. in.:

  • audyt w zakła­dach pro­duk­cji czę­ści samo­cho­do­wych (Hut­chin­son), 
  • szko­le­nia pra­cow­ni­ków w odlew­ni alu­mi­nium (Nemak), 
  • mon­taż i roz­ruch maszy­ny do kon­struk­cji pasków kli­no­wych (Gates) oraz gal­wa­ni­za­to­ra (Gates),
  • ser­wis tłocz­ni (Hut­chin­son), 
  • roz­ruch maszyn do pro­duk­cji folii (Polfol), 
  • mon­taż lamp UV w maszy­nie dru­ku­ją­cej (Stech­ni­ka) i wie­le innych.
Scroll to Top