Tłumaczenia przysięgłe pisemne

Jeśli urząd wyma­ga od Cie­bie przed­sta­wie­nia doku­men­tu obco­ję­zycz­ne­go wraz z tłu­ma­cze­niem, to naj­praw­do­po­dob­niej potrze­bu­jesz pisem­ne­go tłu­ma­cze­nia przy­się­głe­go. Naj­le­piej upew­nić się bez­po­śred­nio w miej­scu, któ­re będzie przyj­mo­wać doku­men­ty. War­to też spy­tać, czy urząd akcep­tu­je tłu­ma­cze­nia spo­rzą­dzo­ne na podstawie:

  • foto­ko­pii (ska­nu) lub
  • ory­gi­na­łu dokumentu

W tym dru­gim przy­pad­ku będę Cię pro­sił o:

  • prze­sła­nie mi ory­gi­na­łu doku­men­tu pocztą
    lub
  • oka­za­nie mi ory­gi­na­łu pod­czas odbio­ru tłumaczenia

Tłu­ma­cze­nia ust­ne­go przy­się­głe­go będziesz potrze­bo­wał mię­dzy inny­mi u nota­riu­sza (np. jeśli zakła­dasz spół­kę z oby­wa­te­lem Chin), w sądzie i w Urzę­dzie Sta­nu Cywilnego.

Scroll to Top