Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia
przysięgłe pisemne

Są to głów­nie tłu­ma­cze­nia doku­men­ta­cji: umów spół­ki, wycią­gu z KRS, licen­cji na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści, świa­dectw sta­nu cywil­ne­go, umów han­dlo­wych, doku­men­ta­cji medycz­nej itp.

Tłumaczenia
przysięgłe ustne

Nie­któ­re orga­ny pań­stwo­we (np. nota­riusz lub sąd) wyma­ga­ją, by czyn­ność, w któ­rej bie­rze udział obco­kra­jo­wiec była prze­pro­wa­dza­na z udzia­łem tłu­ma­cza przysięgłego.

Tłumaczenia
zwykłe

Są to tłu­ma­cze­nia, któ­re nie wyma­ga­ją poświad­cze­nia przez tłu­ma­cza przysięgłego.

Scroll to Top