Tłumaczenia zwykłe (niepoświadczone)

Jeśli nie potrze­bu­jesz tłu­ma­cze­nia przy­się­głe­go, to też dobrze tra­fi­łeś — tłu­macz przy­się­gły to tłu­macz, któ­re­go umie­jęt­no­ści zosta­ły potwier­dzo­ne przez Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści, więc z tłu­ma­cze­niem zwy­kłym pora­dzi sobie rów­nie dobrze jak z poświadczonym.

Scroll to Top