Formularz wyceny

Wszyst­kie doku­men­ty wysła­ne poprzez poniż­szy for­mu­larz są trak­to­wa­ne poufnie

  Tłumaczenie krok po kroku

  1. Wyślij mi pli­ki do wyce­ny lub napisz maila z zapytaniem
  2. Odbierz wyce­nę wraz z lin­kiem do płat­no­ści / dany­mi do prze­le­wu oraz ter­mi­nem realizacji
  3. Tłu­ma­cze­nie będzie goto­we w wyzna­czo­nym terminie: 
   1. tłu­ma­cze­nie przy­się­głe prze­ślę Ci pocztą/kurierem/paczkomatem lub odbie­rzesz je osobiście
   2. tłu­ma­cze­nie zwy­kłe tra­fi na Twój adres email

  Klik­nij tutaj, by zapo­znać się z bar­dziej szcze­gó­ło­wym opi­sem współpracy.

  Nie chcesz używać formularza wyceny?

  Wyślij mi pli­ki i potrzeb­ne infor­ma­cje na adres:

  wbaczkowski@gmail.com

  Scroll to Top