Pracowałem dla:

Czy potrzebuję tłumaczenia przysięgłego (tj. uwierzytelnionego, poświadczonego) czy zwykłego?

Jeśli urząd wyma­ga od Cie­bie przed­sta­wie­nia doku­men­tu obco­ję­zycz­ne­go wraz z tłu­ma­cze­niem, to naj­praw­do­po­dob­niej potrze­bu­jesz pisem­ne­go tłu­ma­cze­nia przy­się­głe­go. War­to też spy­tać, czy urząd akcep­tu­je tłu­ma­cze­nia spo­rzą­dzo­ne na pod­sta­wie:

  • foto­ko­pii (ska­nu)
    czy
  • ory­gi­na­łu doku­men­tu 

Tłu­ma­cze­nia przy­się­głe­go ust­ne­go będziesz potrze­bo­wał na przy­kład, jeśli:

  • zakła­dasz spół­kę, któ­rej udzia­łow­cem jest obco­kra­jo­wiec
  • sprze­da­jesz / kupu­jesz nie­ru­cho­mość od obco­kra­jow­ca
  • bie­rzesz ślub z obco­kra­jow­cem

W pozo­sta­łych przy­pad­kach z regu­ły wystar­czy Ci tłu­ma­cze­nie zwy­kłe, któ­re rów­nież chęt­nie dla Cie­bie wyko­nam.