Referencje

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

LIST REFERENCYJNY

Niniej­szym potwier­dza­my, że pan Woj­ciech Bącz­kow­ski, tłu­macz przy­się­gły języ­ka chiń­skie­go, wyko­ny­wał na rzecz naszej fir­my zle­ce­nie tłu­ma­cze­nia ust­ne­go nego­cja­cji han­dlo­wych doty­czą­cych sprze­da­ży izo­to­pów radio­ak­tyw­nych oraz audy­tu w zakła­dzie pro­duk­cyj­nym sub­stan­cji radio­ak­tyw­nych. Zle­ce­nie zosta­ło wyko­na­ne w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny i rze­tel­ny, co pozwa­la pole­cić ww. oso­bę jako wyso­ce wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go tłu­ma­cza języ­ka chińskiego.

Naro­do­we Cen­trum Badań Jądrowych
Ośro­dek Radio­izo­to­pów POLATOM
Krzysz­tof Bańko
Dyrek­tor handlowy

STECOL CORPORATION

 

Znak: STECOL/REF/2020/06/001 War­sza­wa, dnia 03 czerw­ca 2020 r.

LIST REFERENCYJNY

Pan Woj­ciech Bącz­kow­ski, tłu­macz przy­się­gły języ­ka chiń­skie­go, od momen­tu roz­po­czę­cia współ­pra­cy w 2016 roku wyko­nał dla naszej fir­my licz­ne poświad­czo­ne tłu­ma­cze­nia praw­ni­cze i tech­nicz­ne (w tym: tłu­ma­cze­nia doku­men­ta­cji prze­tar­go­wej).
Tłu­ma­cze­nia były wyko­ny­wa­ne ter­mi­no­wo, rze­tel­nie, z uwzględ­nie­niem ter­mi­no­lo­gii spe­cja­li­stycz­nej i zacho­wa­niem naj­wyż­szej skru­pu­lat­no­ści. Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni ze współ­pra­cy z panem Woj­cie­chem Bącz­kow­skim i z całą odpo­wie­dzial­no­ścią pole­ca­my jego usługi.

Woj­ciech Karmasz
Wice­dy­rek­tor
Ste­col Cor­po­ra­tion (Euro­pe)

Kancelaria Drzewiecki Tomaszek

LIST REFERENCYJNY

Niniej­szym zaświad­cza­my, że pan Woj­ciech Bącz­kow­ski — tłu­macz przy­się­gły języ­ka chiń­skie­go — wyko­ny­wał na rzecz kan­ce­la­rii Drze­wiec­ki, Toma­szek i Wspól­ni­cy sp. kom. z sie­dzi­bą w War­sza­wie zle­ce­nie ‑tłu­ma­cze­nie ust­ne pod­czas spo­tka­nia z klien­tem kan­ce­la­rii i jego pra­cow­ni­ka­mi obej­mu­ją­ce omó­wie­nie prze­bie­gu wyko­ny­wa­nia kon­trak­tu na pro­duk­cję odzie­ży. Spo­tka­nie było zwią­za­ne z toczą­cym się spo­rem sądo­wym przed Sądem Okrę­go­wym w War­sza­wie obej­mo­wa­ło zagad­nie­nia doty­czą­ce tech­nicz­nych aspek­tów pro­duk­cji odzie­ży, jak rów­nież zagad­nie­nia z zakre­su pra­wa han­dlo­we­go.

Zle­ce­nie zosta­ło wyko­na­ne rze­tel­nie, w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny, co pozwa­la pole­cać pana Woj­cie­cha Bącz­kow­skie­go jako tłu­ma­cza. Klient naszej kan­ce­la­rii wyra­ził uzna­nie dla pana Woj­cie­cha Bącz­kow­skie­go, jego bie­głej zna­jo­mo­ści języ­ka chiń­skie­go i zna­ko­mi­tych umie­jęt­no­ści jako tłu­ma­cza pod­czas spotkania.

Andrzej Toma­szek
adwokat

Biuro tłumaczeń ARTEXT

 

REFERENCJE

War­sza­wa, 26 listo­pa­da 2020

Niniej­szym zaświad­cza­my, że Pan Woj­ciech Bącz­kow­ski od 2 lat współ­pra­cu­je z naszym Biu­rem Tłu­ma­czeń i wyko­nu­je tłu­ma­cze­nia z języ­ka pol­skie­go na chiń­ski i z języ­ka chiń­skie­go na polski.
Jest on wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­stą w zakre­sie tłu­ma­czeń paten­to­wych, far­ma­ceu­tycz­nych i medycz­nych.
Wszyst­kie tłu­ma­cze­nia reali­zo­wa­ne przez Pana Woj­cie­cha Bącz­kow­skie­go wyko­ny­wa­ne są pro­fe­sjo­nal­nie, ter­mi­no­wo i na naj­wyż­szym mery­to­rycz­nie pozio­mie.
Pole­ca­my pana Woj­cie­cha Bącz­kow­skie­go, jako pro­fe­sjo­nal­ne­go i spraw­ne­go tłu­ma­cza języ­ka chińskiego.

Skrivanek

Refe­ren­cje

Pan Woj­ciech Bącz­kow­ski współ­pra­cu­je z naszą fir­mą, Skri­va­nek sp. z o.o., w cha­rak­te­rze tłu­ma­cza języ­ka chiń­skie­go od maja 2016 roku. Naj­czę­ściej reali­zu­je dla nas pro­jek­ty wyma­ga­ją­ce tłu­ma­cze­nia pisem­ne­go uwie­rzy­tel­nio­ne­go (przy­się­głe­go). Dotych­czas Pan Woj­ciech zre­ali­zo­wał dla nas 31 tłu­ma­czeń na łącz­ną licz­bę 140 stron. Nasi klien­ci są bar­dzo zado­wo­le­ni z pozio­mu jako­ści usług tłu­ma­cze­nia, jaką zapew­nia Pan Woj­ciech Bącz­kow­ski. Na pod­sta­wie dotych­cza­so­wych doświad­czeń reko­men­du­je­my Pana Woj­cie­cha jako pro­fe­sjo­nal­ne­go tłu­ma­cza języ­ka chińskiego.

Mag­da­le­na Pluta
Ven­dor mana­ger / Kie­row­nik Dzia­łu Rekru­ta­cji Tłumaczy

Appolonia

Refe­ren­cje

Niniej­szym infor­mu­je­my, że pod­czas naszych nego­cja­cji han­dlo­wych, któ­rych celem było pod­pi­sa­nie umo­wy o współ­pra­cy pomię­dzy Appo­lo­nia Sp. z o.o., a Gol­den Orchard mie­li­śmy przy­jem­ność współ­pra­co­wać z Panem Woj­cie­chem Bącz­kow­skim, tłu­ma­czem języ­ka chiń­skie­go. Dzię­ki Jego zaan­ga­żo­wa­niu, wyso­kich kwa­li­fi­ka­cjach języ­ko­wych oraz zdol­no­ściach inter­per­so­nal­nych pod­pi­sa­nie kon­trak­tu zakoń­czy­ło się pomyślnie.

Pan Woj­ciech Bącz­kow­ski jest tłu­ma­czem solid­nym i dokład­nym, któ­ry zawsze wywią­zu­je się z powie­rzo­nych zadań. Wobec powyż­sze­go z peł­nym prze­ko­na­niem pole­ca­my Pana Woj­cie­cha jako oso­bę kom­pe­tent­ną, rze­tel­ną i god­ną zaufa­nia. Zawsze pod­cho­dzi do swo­ich obo­wiąz­ków z odpo­wie­dzial­no­ścią, łatwo nawią­zu­je kon­takt z ludź­mi i inte­gru­je się z gru­pą współpracowników.

Prze­my­sław Błądek

Kontekst

REFERENCJE

Niniej­szym zaświad­cza­my, że pan Woj­ciech Bącz­kow­ski, tłu­macz języ­ka chiń­skie­go, współ­pra­co­wał z biu­rem tłu­ma­czeń KONTEKST spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią sp. k. przy oka­zji dwóch kon­se­ku­tyw­nych tłu­ma­czeń ust­nych w cza­sie wizyt dele­ga­cji chiń­skich w Warszawie.

Tłu­ma­cze­nia pan Bącz­kow­skie­go zosta­ły wyso­ko oce­nio­ne przez klien­tów, a współ­pra­ca z nim prze­bie­ga­ła pro­fe­sjo­nal­nie i bezproblemowo.

Mag­da­le­na Wolska
Dyrek­tor ds. jakości

Ukończone kursy

Scroll to Top