Tłumaczenia przysięgłe ustne

Nie­któ­re orga­ny pań­stwo­we wyma­ga­ją, by czyn­ność, w któ­rej bie­rze udział obco­kra­jo­wiec była prze­pro­wa­dza­na z udzia­łem tłu­ma­cza przy­się­głe­go. Obec­no­ści tłu­ma­cza przy­się­głe­go wyma­ga­ją co do zasady:

  • nota­riusz
  • sąd
  • poli­cja
  • pro­ku­ra­tu­ra
  • urząd sta­nu cywilnego

Pod­mio­ty pry­wat­ne rów­nież nie­kie­dy życzą sobie obec­no­ści tłu­ma­cza przy­się­głe­go, ponie­waż tytuł uzy­ska­ny po zda­niu egza­mi­nu pań­stwo­we­go jest gwa­ran­cją wyso­kich kompetencji.

Scroll to Top