O mnie

Jestem doświad­czo­nym tłu­ma­czem języ­ka chiń­skie­go. Doświad­cze­nie w pra­cy z języ­ka­mi obcy­mi zdo­by­wa­łem przez całe swo­je doro­słe życie.

Języ­ka­mi obcy­mi i tłu­ma­cze­nia­mi zaj­mu­ję się od cza­sów liceum, kie­dy to pobie­ra­łem naukę w try­bie dwu­ję­zycz­nym (po fran­cu­sku i po pol­sku). Po fran­cu­skim przy­szedł czas na więk­sze wyzwa­nie w posta­ci naj­trud­niej­sze­go języ­ka na świe­cie — chiń­skie­go. Stu­dia sino­lo­gicz­ne na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i pobyt w Chi­nach dały mi nie­zbęd­ne fun­da­men­ty, na któ­rych budo­wa­łem swo­ją wie­dzę o kul­tu­rze i języ­ku chiń­skim. Jed­no­cze­śnie rów­no­le­gle ukoń­czy­łem kul­tu­ro­znaw­stwo na Wydzia­le Polo­ni­sty­ki UW, gdzie nauczy­łem się szer­sze­go spoj­rze­nia na zagad­nie­nia komu­ni­ka­cji i pogłę­bi­łem świa­do­mość tego, że tłu­ma­cze­nie nie jest tyl­ko mecha­nicz­nym prze­kła­da­niem sekwen­cji słów.

Dodat­ko­wo doświad­cze­nie pra­cy w chiń­skiej kor­po­ra­cji było dla mnie dosko­na­łym wpro­wa­dze­niem do świa­ta biz­ne­su, eko­no­mii i pra­wa. Zagad­nie­nia te zain­te­re­so­wa­ły mnie na tyle, że posta­no­wi­łem uzy­skać upraw­nie­nia tłu­ma­cza przy­się­głe­go, czy­li tłu­ma­cza, któ­ry naj­czę­ściej z taki­mi zagad­nie­nia­mi się spo­ty­ka. Po zda­niu egza­mi­nu posta­no­wi­łem poświę­cić się wyłącz­nie tłu­ma­cze­niom, co robię do dzisiaj.

Moje zain­te­re­so­wa­nie języ­ka­mi nie ogra­ni­cza się do języ­ków natu­ral­nych. Ogrom­ny postęp w dzie­dzi­nie tłu­ma­czeń maszy­no­wych spra­wił, że obec­nie kształ­cę się rów­nież w obsza­rze zagad­nień zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem języ­ków natu­ral­nych, łącząc zain­te­re­so­wa­nia pro­gra­mi­stycz­ne z zawo­dem tłumacza.

Sprawdź moje refe­ren­cje.

CV

tel: +48510195915
e‑mail: wbaczkowski@gmail.com

Wykształcenie

2005–2011
Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Insty­tut Kul­tu­ry Pol­skiej, tytuł magi­stra; spe­cja­li­za­cja: teo­ria obra­zu, reklama

2009–2010
Yun­nan Nor­mal Uni­ver­si­ty, Kun­ming, Chi­ny, sty­pen­dium rzą­do­we – zaawan­so­wa­ny kurs językowy

2006–2009
Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski; Wydział Sino­lo­gii; licen­cjat w zakre­sie sinologii

2000–2005
Liceum im. Nar­cy­zy Żmi­chow­skiej w War­sza­wie; matu­ra dwu­ję­zycz­na polski/francuski

Doświadczenie zawodowe

luty 2014 – dziś
tłu­macz przy­się­gły języ­ka chińskiego:
tłu­ma­cze­nia poświad­czo­ne i zwy­kłe z roz­ma­itych dzie­dzin (pra­wo, biz­nes, tłum. tech­nicz­ne, paten­ty), sta­wien­nic­two w sądach w cha­rak­te­rze biegłego

sier­pień 2012 – lipiec 2014
busi­ness mana­ger, Beijing Tong Ren Tang Poland Sp. z o.o. (pol­ski oddział naj­więk­szej chiń­skiej fir­my z bran­ży medy­cy­ny chińskiej)
budo­wa struk­tur fir­my w Pol­sce; import żyw­no­ści (her­ba­ta, napo­je), suple­men­tów die­ty oraz kosme­ty­ków z Chin, kon­tak­ty z kon­tra­hen­ta­mi chińskimi

maj 2012
orga­ni­za­cja cere­mo­nii otwar­cia EURO2012; Filmmaster

marzec 2012
pro­ofre­ading tłu­ma­czeń gier kom­pu­te­ro­wych na chiń­ski dla Q. LOC

luty – marzec 2012
tłu­ma­cze­nie ust­ne z/na chiń­ski dla Nemak Poland – szko­le­nie pra­cow­ni­ków chiń­skich w zakre­sie obsłu­gi form odlewniczych

luty 2012
tłu­ma­cze­nie kon­se­ku­tyw­ne spo­tkań kli­nicz­nych w Pary­żu dla FPPL

luty – listo­pad 2011
tłu­ma­cze­nie por­ta­lu POLAND.GOV.PL na chiń­ski dla MSZ

2008 – dziś
tłu­ma­cze­nia dla sto­wa­rzy­sze­nia Sin­tho­me (http://sinthome.pl/ ) oraz FPPL (http://www.fppl.pl/ )

2002 – 2006
udział w 5 work­cam­pach we Fran­cji i Niem­czech; wolon­ta­riat — pomoc spo­łecz­no­ściom lokalnym

Ukończone kursy

Stan­ford Uni­ver­si­ty — Machi­ne Lear­ning – Coursera
Uni­ver­si­ty of Michi­gan — Intro­duc­tion to Data Scien­ce in Python — Coursera
Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia San Die­go — Data Struc­tu­res and Per­for­man­ce – Coursera
Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia San Die­go — Advan­ced Data Struc­tu­res in Java – Coursera
Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia San Die­go — Object Orien­ted Pro­gram­ming in Java — Coursera

Znajomość języków

chiń­ski – bie­gła (licen­cjat sino­lo­gii, rocz­ne sty­pen­dium w Chi­nach, tłu­macz przy­się­gły języ­ka chińskiego)
fran­cu­ski – bie­gła (cer­ty­fi­kat DALF – poziom C2)
angiel­ski – bie­gła (cer­ty­fi­kat CPE – poziom C2)

Umiejętności

zna­jo­mość śro­do­wi­ska Win­dows oraz Linux, MS Offi­ce, pra­wo jaz­dy, pod­sta­wy Pytho­na (Pan­das, Num­py, scikit-learn)

Scroll to Top