Polityka prywatności

Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści pre­zen­tu­je wszyst­kie zasa­dy zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem  danych oso­bo­wych i innych tech­no­lo­gii w ramach stro­ny inter­ne­to­wej https://baczkowski.pro

Admi­ni­stra­tor strony:

Woj­ciech Bącz­kow­ski, ul. Tade­usza Kościusz­ki 28/10, 05–800 Prusz­ków, NIP: 5342330594

Kon­takt:  +48 510 195 915, office@baczkowski.pro

 1. Defi­ni­cje

Na potrze­by niniej­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści, przyj­mu­je się nastę­pu­ją­ce zna­cze­nia poniż­szych pojęć:

 • Admi­ni­stra­tor – Woj­ciech Bącz­kow­ski, ul. Tade­usza Kościusz­ki 28/10, 05–800 Prusz­ków, NIP: 5342330594
 • Stro­na – stro­na inter­ne­to­wa dostęp­na pod adre­sem https://baczkowski.pro/
 • Użyt­kow­nik – każ­dy pod­miot korzy­sta­ją­cy ze Strony.
 1. Dane oso­bo­we
 1. Użyt­kow­nik może prze­ka­zy­wać swo­je dane oso­bo­we Admi­ni­stra­to­ro­wi za pomo­cą for­mu­la­rzy dostęp­nych na Stro­nie, takich jak for­mu­larz kontaktowy.
 2. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka jest Administrator.
 3. Dane prze­ka­za­ne Admi­ni­stra­to­ro­wi w ramach for­mu­la­rza zgło­sze­nia kon­tak­to­we­go prze­twa­rza­ne są w celu obsłu­gi kon­tak­tu zaini­cjo­wa­ne­go przez Użytkownika.
 4. Dane prze­ka­za­ne Admi­ni­stra­to­ro­wi w ramach for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub zgło­sze­nio­we­go prze­twa­rza­ne są w celu kon­tak­tu zwrot­ne­go z Użytkownikiem.
 5. Admi­ni­stra­tor gwa­ran­tu­je pouf­ność wszel­kich prze­ka­za­nych mu danych osobowych.
 6. Poda­nie danych jest zawsze dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do pod­ję­cia przez Użyt­kow­ni­ka akcji, do któ­rej prze­zna­czo­ny jest dany formularz.
 7. Admi­ni­stra­tor nie udo­stęp­nia prze­ka­za­nych mu danych jakim­kol­wiek pod­mio­tom trzecim.
 8. Dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nieupoważnione.
 9. Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­ją nastę­pu­ją­ce uprawnienia: 
  • pra­wo do żąda­nia dostę­pu do danych oso­bo­wych doty­czą­cych oso­by, któ­rej dane doty­czą, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
  • pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec przetwarzania,
  • pra­wo do prze­no­sze­nia danych,
  • pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w okre­ślo­nym celu, jeże­li Użyt­kow­nik uprzed­nio taką zgo­dę wyraził,
  • pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych przez Administratora
 10. Admi­ni­stra­tor infor­mu­je niniej­szym Użyt­kow­ni­ka, że dane oso­bo­we prze­ka­zy­wa­ne mu w ramach for­mu­la­rza zgło­sze­nia, kon­tak­to­we­go prze­ka­zy­wa­ne są i prze­twa­rza­ne na tere­nie Pol­ski poprzez zapi­sa­nie ich w bazie zlo­ka­li­zo­wa­nej na ser­we­rze znaj­du­ją­cym się w fir­mie: H88 S.A. z sie­dzi­bą w Pozna­niu, Fran­kli­na Roose­vel­ta 22, 60–829 Poznań, NIP: 7822622168 REGON: 364261632, KRS: 0000612359.
 11. Admi­ni­stra­tor infor­mu­je niniej­szym Użyt­kow­ni­ka, że powie­rza prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych nastę­pu­ją­cym podmiotom: 
  • H88 S.A. z sie­dzi­bą w Pozna­niu, Fran­kli­na Roose­vel­ta 22, 60–829 Poznań, NIP: 7822622168 REGON: 364261632, KRS: 0000612359.
 1. Pli­ki cookies

Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies (cia­stecz­ka), czy­li nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie). Cookies mogą być odczy­ty­wa­ne przez sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny Administratora.

Admi­ni­stra­tor prze­cho­wu­je pli­ki cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, a następ­nie uzy­sku­je dostęp do infor­ma­cji w nich zawar­tych w celach sta­ty­stycz­nych oraz w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia Strony.

Admi­ni­stra­tor infor­mu­je niniej­szym Użyt­kow­ni­ka, że ist­nie­je moż­li­wość takiej kon­fi­gu­ra­cji prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, któ­ra unie­moż­li­wia prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. W takiej sytu­acji, korzy­sta­nie ze Stro­ny przez Użyt­kow­ni­ka może być utrudnione.

Admi­ni­stra­tor wska­zu­je niniej­szym, że pli­ki cookies mogą być przez Użyt­kow­ni­ka usu­nię­te po ich zapi­sa­niu przez Admi­ni­stra­to­ra, poprzez odpo­wied­nie funk­cje prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, pro­gra­my słu­żą­ce w tym celu lub sko­rzy­sta­nie z odpo­wied­nich narzę­dzi dostęp­nych w ramach sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, z któ­re­go korzy­sta Użytkownik.

 1. Inne tech­no­lo­gie

Admi­ni­stra­tor infor­mu­je niniej­szym Użyt­kow­ni­ka, że sto­su­je nastę­pu­ją­ce tech­no­lo­gie śle­dzą­ce dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez Użyt­kow­ni­ka w celach ana­li­tycz­nych oraz dla zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia strony:

 • kod śle­dze­nia Google Ana­li­tycs  – wyłącz­nie w celu ana­li­zy sta­ty­styk Stro­ny. Kod śle­dze­nia wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies oraz nie zapi­su­je adre­sów IP Użyt­kow­ni­ków. Admi­ni­stra­to­rem danych jest: Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA.
 1. Logi ser­we­ra
 1. Korzy­sta­nie ze Stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest Strona.
 2. Każ­de zapy­ta­nie skie­ro­wa­ne do ser­we­ra zapi­sy­wa­ne jest w logach ser­we­ra. Logi obej­mu­ją m.in. adres IP Użyt­kow­ni­ka, datę i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym, z jakie­go korzy­sta Użytkownik.
 3. Logi zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne są na serwerze.
 4. Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi ze Stro­ny i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne przez Admi­ni­stra­to­ra w celu iden­ty­fi­ka­cji Użytkownika.
 5. Logi ser­we­ra sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia Stro­ną, a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­nia niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia serwerem.
Scroll to Top